Numer referencyjny projektu: 2020-1-UK01-KA204-079006

Integration of Diversity and Social Inclusion

Jest to projekt Erasmus+ KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Numer projektu: 2020-1-UK01-KA204-079006. Projekt był współfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Narodowej Agencji Wielkiej Brytanii.

 

Celami projektu IDISI są:

  • Rozszerzanie i rozwijanie kompetencji trenerów prowadzących szkolenia, edukatorów i innego personelu wspierającego uczących się osób dorosłych, w celu promowania różnorodności i włączenia społecznego najbardziej defaworyzowanych i nisko wykwalifikowanych.

  • Promowanie różnorodności w sposób przekrojowy podczas szkolenia trenerów pracujących z nisko wykwalifikowanymi dorosłymi.

  • Podniesienie kompetencji cyfrowych trenerów prowadzących szkolenia, a także innych edukatorów i personelu wspierającego uczących się osób dorosłych, tak by mogli oni korzystać z nowych oferowanych rozwiązań, co będzie kolejnym krokiem w ich uczeniu się przez całe życie.

  • Podniesienie podstawowych umiejętności osób prowadzących szkolenia, jak również innych edukatorów i personelu wspierającego uczących się osób dorosłych, w celu opanowania nowych metodologii i sposobów dostosowania się do tempa uczenia się oraz do ich różnorodności kulturowej i językowej, promując w ten sposób włączenie społeczne kobiet, imigrantów i osób niepełnosprawnych o bardzo niskich kwalifikacjach.

  • Poprawa wykorzystania zasobów udostępnianych przez nowe technologie trenerom, innym nauczycielom i innym pracownikom wspierającym nauczanie języka na poziomie podstawowym w celu ułatwienia komunikacji z uczącymi się imigrantami w odniesieniu do integracji społecznej.

Naszym ogólnym celem jest poprawa metod i narzędzi nauczania, poprzez efektywne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i technologii cyfrowych.

Najnowsze wiadomości

PARTNERSTWO

CREATIVE LEARNING PROGRAMMES LTD

Zjednoczone Królestwo

GRUPA ZAWODOWA DS. ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO

Hiszpania

EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI I UCZENIA SIĘ

Grecja

GROWTHCOOP

Hiszpania

FUNDACYJNE CENTRUM RÓŻNORODNOŚCI

Polska

AVENSA CONSULTING

Rumunia